VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE ONLINE OBJEDNÁVKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE ONLINE OBJEDNÁVKY

Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na online objednávky u

 • “AB s.r.o.”
 • Názov spoločnosti: AB s.r.o.
 • Sídlo/adresa spoločnosti: D.Štúra 759/35, Sereď 92601
 • Telefónne číslo: +421915181777
 • Emailová adresa: ab.pizzeria@gmail.com
 • (ďalej označovaná len ako „reštaurácia“).

Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvu medzi reštauráciou a vami ako zákazníkom (ďalej len „vy“ alebo „zákazník“) o online objednávke v reštaurácii.
Tieto všeobecné obchodné podmienky si pozorne prečítajte. Ak si neželáte byť viazaní týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, nebudete môcť používať túto službu online objednávania. Ak uskutočníte online objednávku, vyjadrujete tým svoj súhlas s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a prijímate ich.

 1. Rozsah pôsobnosti

  Reštaurácia poskytuje dodávky potravín a iného tovaru a služieb (ďalej len ako „produkty“) na základe týchto zmluvných podmienok (ďalej len ako „VOP“). Tieto VOP sa vzťahujú na (i) objednávky uskutočnené na webovej stránke reštaurácie a (ii) objednávky uskutočnené prostredníctvom „Order with Google“, ktoré spoločnosť „orderdirect“ (Hospitality Digital GmbH, Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf) odovzdá reštaurácii (ďalej spoločne len ako „online objednávka“).

 2. Uzatvorenie zmluvy; spracovanie objednávok
  1. Odoslaním online objednávky na konci procesu objednávania na webovej stránke alebo prostredníctvom „Order with Google“ zákazník ponúka uzatvorenie zmluvy s príslušnou reštauráciou. Ak reštaurácia následne potvrdí online objednávku elektronicky, zmluva je uzavretá najneskôr v okamihu doručenia alebo odovzdania objednaného tovaru zákazníkovi.
  2. Ak online objednávka zahŕňa doručenie produktov, reštaurácia môže zákazníkovi účtovať náklady na doručenie tejto online objednávky. O prípadných nákladoch na doručenie bude zákazník informovaný počas procesu objednávania pred odoslaním online objednávky.
  3. Zákazník je povinný zabezpečiť, aby všetky údaje, ktoré uviedol a ktoré sú dôležité pre vykonanie online objednávky, najmä kontaktné údaje a údaje o online objednávke (dátum, čas, položky a služby ako také, množstvo), boli správne a úplné. Zákazník je povinný bezodkladne nahlásiť reštaurácii akúkoľvek nepresnosť v týchto údajoch vrátane nepresností v poskytnutých platobných údajoch. Zákazník musí byť zastihnuteľný telefonicky alebo e-mailom, aby mohol od reštaurácie dostať informácie o stave online objednávky alebo otázky týkajúce sa objednávky a doručenia.
  4. Ak je súčasťou online objednávky doručenie produktov prostredníctvom doručovateľskej služby, zákazník sa musí nachádzať na uvedenej doručovacej adrese, aby si mohol produkty prevziať. Ak je súčasťou objednávky vyzdvihnutie, zákazník sa musí v stanovenom čase dostaviť do príslušnej reštaurácie.
  5. Ak online objednávka obsahuje tovar, u ktorého sa vyžaduje dovŕšenie určitého veku, zákazník môže byť požiadaný o overenie svojho veku. Zákazník bude o tejto skutočnosti informovaný pred odoslaním online objednávky. V takom prípade je zákazník povinný riadne preukázať svoj vek, napríklad predložením občianskeho preukazu. Ak zákazník nepredloží riadny doklad totožnosti alebo nedovŕšil minimálny požadovaný vek, reštaurácia môže odmietnuť vydať alebo dodať príslušný tovar. Reštaurácia môže zákazníkovi účtovať primerané storno poplatky vo výške vzniknutej škody – maximálne však do výšky kúpnej ceny (vrátane nákladov na doručenie, ak boli dohodnuté; bez DPH).
 3. Alergény a aditíva

  Reštaurácia môže pri príprave jedál a nápojov používať prísady a aditíva, ktoré môžu spôsobovať alergie, alergické reakcie alebo intolerancie. Ak si je zákazník vedomý alergií/intolerancií, mal by v prípade pochybností telefonicky kontaktovať priamo reštauráciu a požiadať o ďalšie informácie alebo zoznam alergénov a aditív.

 4. Zrušenie objednávky zo strany reštaurácie
  1. Už uskutočnenú online objednávku nie je možné zmeniť, zrušiť ani reklamovať priamo na webovej stránke reštaurácie. Ak si zákazník želá zmeniť, zrušiť alebo reklamovať svoju online objednávku na základe zákonného práva alebo so súhlasom reštaurácie, môže kontaktovať reštauráciu najmä telefonicky, e-mailom alebo osobne. Na akékoľvek právo na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku sa vzťahuje bod 5.
  2. Reštaurácia má právo v odôvodnených prípadoch online objednávku zrušiť. Takýmito odôvodnenými prípadmi sú (i) ponuka už nie je k dispozícii, (ii) telefónne číslo alebo iné kontaktné údaje poskytnuté zákazníkom sú nesprávne alebo nefunkčné, (iii) existujú odôvodnené pochybnosti o správnosti alebo pravosti online objednávky alebo kontaktných údajov alebo (iv) vyššia moc.
  3. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa bodu 5.1 alebo 5.3 sa uskutočnené platby vrátia rovnakou platobnou metódou, akou sa uskutočnila pôvodná platba, alebo pomerne v prípade čiastočného zrušenia zmluvy. To isté platí v prípade dohodnutej zmeny a oprávnenej reklamácie.
  4. Ak zavinene porušíte svoje povinnosti podľa týchto VOP, reštaurácia si vyhradzuje právo odmietnuť vaše budúce online objednávky.
 5. Právo na odstúpenie od zmluvy
  1. Zákazník nemá zákonné právo na odstúpenie od zmluvy v prípade online objednávky na doručenie potravín, nápojov alebo iného tovaru dennej spotreby pre domácnosť, ktoré reštaurácia doručuje zákazníkovi do miesta bydliska, miesta pobytu alebo na pracovisko v rámci častých a pravidelných ciest (§ 312 ods. 8 bod 8 nemeckého občianskeho zákonníka).
  2. Zákazník taktiež nemá zákonné právo na odstúpenie od zmluvy v prípade online objednávky v reštaurácii, ak sa jedná o zmluvu o dodávke tovaru, ktorý
   1. nie je prefabrikovaný a pri ktorého výrobe je rozhodujúca individuálna voľba alebo rozhodnutie spotrebiteľa alebo ktorý je jednoznačne prispôsobený osobným potrebám spotrebiteľa (§ 312 g ods. 2 bod 1 nemeckého občianskeho zákonníka)
   2. podlieha rýchle skaze alebo ktorého doba spotreby by sa rýchlo prekročila (§ 312 g ods. 2 bod 2 nemeckého občianskeho zákonníka)
   3. ak je zapečatený, je nevhodný na vrátenie z dôvodu ochrany zdravia alebo hygieny a ak bola pečať po doručení odstránená (§ 312 g ods. 2 bod 3 nemeckého občianskeho zákonníka)
   4. bol vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom (§ 312 g ods. 2 bod 4 nemeckého občianskeho zákonníka)
  3. V prípade časti online objednávky, na ktorú sa nevzťahujú výnimky uvedené v bodoch 5.1 a 5.2, má zákazník právo odstúpiť od zmluvy, ak je spotrebiteľom. „Spotrebiteľom“ sa rozumie každá fyzická osoba, ktorá vykonáva právne úkony na účel, ktorý primárne nesúvisí s jej podnikaním alebo samostatnou zárobkovou činnosťou. V tomto prípade sa na právo na odstúpenie od zmluvy vzťahujú tieto pokyny:
 6. Poučenie o odstúpení od zmluvy

  Máte právo od tejto zmluvy odstúpiť do štrnástich dní bez udania dôvodu.

  Právo na odstúpenie od zmluvy možno uplatniť do štrnástich dní odo dňa, keď vy alebo vami určená tretia strana, iná ako dopravca, prevezme alebo prevzala posledný tovar.
  Ak chcete uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musíte nás (AB s.r.o., D.Štúra 759/35, Sereď 92601, telefónne číslo: +421915181777, e-mailová adresa: ab.pizzeria@gmail.com) o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy informovať prostredníctvom jasného vyhlásenia (napr. listom zaslaným poštou, faxom alebo emailom). Na tento účel môžete použiť priložený vzor formulára na odstúpenie od zmluvy, jeho použitie však nie je povinné.
  Na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy stačí, ak oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy zašlete pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

  Dôsledky odstúpenia od zmluvy

  Ak odstúpite od tejto zmluvy, musíme vám bezodkladne a najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bolo doručené vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy, vrátiť všetky platby, ktoré sme od vás prijali, vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou akýchkoľvek dodatočných nákladov vyplývajúcich zo skutočnosti, že ste si vybrali iný typ doručenia ako najlacnejšie štandardné doručenie, ktoré ponúkame). Na vrátenie peňazí použijeme rovnaký spôsob platby, aký ste použili pri pôvodnej transakcii, pokiaľ sa s vami výslovne nedohodneme inak, a v žiadnom prípade vám za túto transakciu nebudeme účtovať žiadne poplatky.

  Tovar nám musíte zaslať späť alebo vrátiť bezodkladne, najneskôr však do štrnástich dní odo dňa, keď nám oznámite odstúpenie od tejto zmluvy. Lehota sa považuje za dodržanú, ak tovar odošlete pred uplynutím štrnásťdňovej lehoty.

  Priame náklady na vrátenie tovaru znášate vy.

  Prípadnú stratu hodnoty tovaru musíte odškodniť len vtedy, ak bola strata hodnoty spôsobená v dôsledku manipulácie s tovarom, ktorá nie je nevyhnutná na preskúmanie stavu, vlastností a funkčnosti tovaru.

  Vzor formulára na odstúpenie od zmluvy

  (Ak chcete odstúpiť od zmluvy, vyplňte a odošlite prosím tento formulár.)

  • AB s.r.o., D.Štúra 759/35, Sereď 92601, e-mailová adresa: ab.pizzeria@gmail.com)
  • Týmto odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy, ktorú som uzavrel(a)/sme uzavreli (*) na nákup nasledujúceho tovaru (*)/poskytnutie nasledujúcich služieb (*)
  • Objednané (*)/ prijaté (*)
  • Meno spotrebiteľa(ov)
  • Adresa spotrebiteľa(ov)
  • Podpis spotrebiteľa(ov) (len v prípade papierovej komunikácie)
  • Dátum

  (*) Nehodiace sa prečiarknite.

 7. Platba
  1. Po uzavretí zmluvy medzi zákazníkom a reštauráciou v súlade s týmito VOP je zákazník povinný zaplatiť reštaurácii uvedenú kúpnu cenu (plus uvedené náklady na doručenie) za online objednávku. Zákazník môže splniť svoj záväzok použitím dostupnej online platobnej metódy, platbou prostredníctvom iného poskytovateľa platobných služieb integrovaného reštauráciou alebo platbou reštaurácii na dohodnutom mieste doručenia alebo vyzdvihnutia.
  2. V súlade s ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok sa online platba (čiastočne) vráti, ak online objednávka nemôže byť doručená alebo nemôže byť doručená v plnom rozsahu. Vrátenie peňazí sa uskutoční rovnakou platobnou metódou, akú zákazník použil pri pôvodnej platbe, pokiaľ so zákazníkom nebola dohodnutá iná forma vrátenia peňazí, najmä vo forme platby v hotovosti.
 8. Záruka a zodpovednosť
  1. Zodpovednosť reštaurácie za všetky škody Zákazníka bez ohľadu na právny dôvod je vylúčená, pokiaľ nie je v nasledujúcich bodoch 7.2 až 7.5 stanovené inak.
  2. Reštaurácia je v rámci zákonných ustanovení zodpovedná za:
   1. škody vyplývajúce z poškodenia života, tela alebo zdravia, ktoré sú založené na úmyselnom alebo nedbanlivom porušení povinností zo strany reštaurácie alebo právneho zástupcu alebo sprostredkovateľa reštaurácie;
   2. škody spôsobené úmyselným alebo hrubým porušením povinností zo strany reštaurácie alebo jej zákonného zástupcu alebo sprostredkovateľa; a
   3. iné škody vyplývajúce z (jednoduchého) nedbanlivého porušenia povinností, ktorých splnenie je predpokladom riadneho plnenia zmluvy so Zákazníkom a na ktorých splnenie sa Zákazník môže pravidelne spoliehať, pričom zodpovednosť reštaurácie je obmedzená na typické a predvídateľné škody s výnimkou prípadov písm. 7.2.1 a 7.2.2 sa obmedzuje na zmluvne typické a predvídateľné škody.
  3. Zodpovednosť reštaurácie podľa zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom zostáva nedotknutá. To isté platí pre prípadnú zodpovednosť reštaurácie podľa zákonných ustanovení, ktoré výslovne upravujú, že zodpovednosť nemožno vopred vylúčiť ani obmedziť.
  4. Ak reštaurácia poskytla záruku za kvalitu alebo inak prevzala prísnu zodpovednosť, zodpovednosť z toho vyplývajúca sa riadi výlučne podmienkami príslušnej záruky alebo prevzatia zodpovednosti a bod 7 sa neuplatňuje.
  5. Obmedzenia zodpovednosti podľa tohto bodu 7 sa primerane vzťahujú na zodpovednosť orgánov reštaurácie, jej zástupcov, zamestnancov a iných pracovníkov, ako aj partnerských spoločností reštaurácie a ich orgánov, zástupcov, zamestnancov a iných pracovníkov.
 9. Ochrana údajov
  1. Reštaurácia zaznamenáva, spracúva a používa osobné údaje zákazníka na účely začatia a plnenia uzavretej zmluvy.
  2. Podrobnosti o ochrane údajov nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov príslušnej reštaurácie.
 10. Riešenie sporov

  Reštaurácia je zo zákona povinná informovať spotrebiteľov o existencii európskej platformy na riešenie sporov online, ktorú možno využiť na mimosúdne riešenie sporov. Platformu na riešenie sporov online zriadila Európska komisia a nájdete ju na tejto adrese: http://ec.europa.eu/odr. Okrem toho nie sme pripravení ani povinní zúčastniť sa na konaní o riešení sporu pred Všeobecným zmierovacím orgánom pre spotrebiteľov podľa zákona o riešení spotrebiteľských sporov.

 11. Ostatné
  1. Reštaurácia si vyhradzuje právo zmeniť tieto VOP s účinnosťou pre budúce online objednávky. Vždy platia VOP, ktoré zákazník prijal pri vytváraní online objednávky.
  2. Tieto VOP a všetky nároky a práva z nich vyplývajúce alebo s nimi súvisiace sa riadia výlučne nemeckým právom s vylúčením Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG).
  3. Ak je zákazník obchodník, právnická osoba verejného práva alebo osobitný fond verejného práva, výlučným miestom pre všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, jej uzavretia alebo plnenia alebo v súvislosti s ňou je Düsseldorf. Ak má zákazník sídlo v zahraničí, DISH môže podať žalobu aj tam. V opačnom prípade platí zákonom stanovená súdna príslušnosť.

Stav: január 2022/HTZ
Dish Order_B2C_T&C_V4_Jan 2022_sk